În atenția colaboratorilor

Materialele destinate publicării în Revista română de drept penal al afacerilor se expediază exclusiv în format electronic către Editura Universul Juridic, prin orice modalitate de comunicare ce asigură primirea și integritatea lucrării. Adresa de primire este periodice@universuljuridic.ro, în atenția dnei Alexandra Ionescu, redactorul revistei.

În vederea publicării și a îndeplinirii condițiilor legale, autorii trebuie să comunice datele de identificare (nume, prenume, domiciliu, afilirea instituțională, calitățile știiințfice sau profesionale relevante, CNP) și datele de contact (telefon, e-mail).

Materialele expediate în vederea publicării nu vor depăși 80.000 de caractere, vor fi însoțite de un abstract în limba română și unul în limba engleză (maximum 800 de caractere) și de 6-12 cuvinte-cheie (în limbile română și engleză). De asemenea, articolele de doctrină vor fi trimise atât în limba română, cât și în limba engleză.

Publicarea materialelor se va face în acord cu lista de abrevieri, cu normele și uzanțele acreditate în materia publicațiilor științifice.

Numele autorului va fi menționat în revistă ca autor al comentariului sau, după caz, ca „furnizor” al hotărârii.

În cazul în care Editura decide publicarea materialelor trimise, va comunica aceasta autorului într-un termen rezonabil.

Prin acceptarea de către Editură a materialelor trimise spre publicare și comunicarea acceptării, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, se consideră încheiat valabil contractul de editare, în temeiul căruia autorul cesionează cu titlu exclusiv Editurii dreptul de reproducere și de difuzare a operei sale, atât pe suport de hârtie, cât și în format multimedia (inclusiv electronic), pe toată durata lor de existență.

Autorul cedează și dreptul de publicare a articolului, a rezumatului acestuia sau a unui extras din acesta pe paginile de internet ale Editurii, precum şi în bazele de date, softurile şi aplicaţiile Editurii. De asemenea, Editura își rezervă dreptul de a publica articolele, rezumatul acestora sau un extras din acestea și în alte surse de informare (cărți, ziare, reviste, pagini de internet etc.). Drepturile de autor cedate vor putea fi exercitate atât în nume propriu sau în colaborare/parteneriat cu terți, cât și prin cesiune către un terț, acordul autorului fiind exprimat prin trimiterea materialului şi comunicarea acceptării acestuia de către Editură.

Autorul are răspunderea exclusivă în ceea ce privește originalitatea materialelor trimise spre publicare și respectarea tuturor regulilor antiplagiat.

În cazul în care se constată existența unui plagiat, Editura își rezervă dreptul de a acționa pentru repararea daunelor materiale și morale suferite, toate contractele de editare încheiate cu Editura fiind reziliate de drept, fără punere în întârziere și nicio altă formalitate prealabilă.

Materialele trimise nu pot fi publicate în alte periodice fără acordurile directorului Revistei române de drept penal al afacerilor și Editurii, cu excepția situației în care materialele nu au fost publicate în termen de 9 luni de la primire.

Editura va înceta orice colaborare cu autorul care nu a informat-o în legătură cu o altă publicare a materialului. Editura nu-și asumă nicio răspundere pentru încălcarea, de către colaboratori, a drepturilor de autor dobândite de către terțe persoane asupra materialelor trimise spre publicare.

Exemplu de articol

Abstract [în limbile română și engleză, maximum 800 de cuvinte; în abstract este prezentat, pe scurt, obiectul articolului]. Cuvinte-cheie: [în limbile română și engleză, între 6 şi 12 termeni sau expresii]

1. Introducere [în cadrul introducerii sunt menționate aspectele care urmează a fi analizate în cadrul lucrării, în vederea intrării în contextul temei]

2. [conținutul dezvoltat al materialului]

3. Concluzii

[aici sunt prezentate, în mod succint, rezultatele cercetării științifice]